Oplysninger om vores behandling af de personoplysninger, vi indsamler om dig

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Center for Livskunst er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder
vores kontaktoplysninger nedenfor.

Center for Livskunst
v. psykoterapeut Hanne Pedersen
Filosofgangen 24 st.
5000 Odense C
CVR-nr.: 33 27 86 91
Telefon: 41 61 70 79
Mail: hanne@centerforlivskunst.dk

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Behandlingen vil ske i overensstemmelse med principperne og som foreskrevet i de til enhver tid gældende regler i
persondataforordningen, herunder som gennemført og suppleret i databeskyttelseslovgivningen.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi registrerer oplysninger om dig for på bedst mulig vis at kunne udføre vores psykoterapi-behandlinger/parterapibehandlinger/coaching-samtaler/familieopstillings-behandlinger og supervisions-samtaler.
 • Vi anvender data om dig for at sikre høj kvalitet i vores service og i kontakten til dig (f.eks. for at kunne tilbyde en
  effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af
  gennemførte behandlinger med henblik på at fastlægge det videre behandlingsforløb).
 • Vi indhenter, anvender og opbevarer dine data for at kunne opfylde de eksisterende lovkrav.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte
  behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb
 • Derudover relevante oplysninger om uddannelsesforhold, familieforhold, stillingstype, alkoholmisbrug ol., der kan
  være relevant for behandlingsforløbet.

Vi indhenter og behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret
ovenfor.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og
indhenter dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen.

Vi videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i
dine data.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dele af dine personoplysninger til databehandlere for at kunne varetage vores daglige
administration af virksomheden:

Disse databehandlere er bl.a. vores IT-leverandører, revisor, forsikringsselskaber

Vi har i denne sammenhæng vedtaget interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter
dine persondata mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang
eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden
og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i risiko eller væsentlig
ulempe for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi vil – ifølge sundhedsloven – opbevare din patientjournal i min. 5 år. Herefter slettes dine oplysninger.
Opbevaringen sker under overholdelse af reglerne og principperne i persondataforordningen og
databeskyttelseslovgivningen (journal opbevares under ”lås og slå”).
Opbevaringen sker med det formål at overholde § 15 jf. stk. 5 og BEK af 19/05/2017 §6. Den autoriserede
psykolog/psykoterapeut skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne
optegnelse.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit
samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du
tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og hvad vi anvender dem til.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet. Du skal da henvende dig til os og oplyse om, hvori
unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også
gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Hvis du ønsker at
bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling,
undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din
henvendelse.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger
på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10. Morningtrain
Tredjeparter med adgang til cookies

Morningtrain ApS er en tredjeparts digitalt bureau tilknyttet https://terapi-coaching.dk/.
Morningtrain har kun adgang gennem en krypteret portal kaldet LastPass.
LastPass er stærkt krypteret med algoritmer, der sørger for fuldstændig sikkerhed i skyen.

Data er krypteret på enhedsniveau og er holdt hemmeligt for LastPass selv. Det er altså kun
Morningtrain medarbejdere, der har adgang til disse data. Med en to-trinsbekræftelse er
denne service gjort endnu mere sikker. Når ansættelsesforhold ophører hos Morningtrain,
bliver den tidligere ansatte fjernet fra alle adgange i LastPass.

Data fra Google Analytics har Morningtrain adgang til. Disse bliver udelukkende benyttet til
statistik og rapportering.
Du kan læse om hvordan Morningtrain behandler data her.
Sitet er hostet hos Hetzner, som er placeret i Tyskland.